Naslovna >> Statut Biz Gislaved

Statut Biz Gislaved

Statut – Biz Gislaved (švedski jezik)

  • BIZ Gislaved författning
  • BIZ Gislaved – Statut
Islamsk Förening Bosna &Hercegovina Gislaved STADGAR FÖR ISLAMSK FÖRENINGEN BOSNA&HERCEGOVINA GISLAVED (reviderade och antagna vid årsmötet 2014 02 22)
 
§ 1- DEFINITION
 
1.01. Gislaved Islamsk Föreningen Bosna & Hercegovina är en ideell förening, som har sitt säte i Gislaved Kommunen. 1.02. Föreningens organisationsnummer är 828500-6774. Föreningen är ansluten till riksorganisationen Bosniakiska Islamiska Samfundet – BIS.
 
§ 2- MÅLSÄTTNING
 
Föreningens mål är:
2.01. att förena alla i verksamhets ort boende muslimer
2.02. att skydda, bevara och förstärka den muslimska identiteten
2.03. att skapa sådana yttre förhållanden, som möjliggör för muslimer att kunna utöva sin religion
2.04. att ge muslimska barna och ungdomar utbildning i Islamisk tro, lära, historia och kultur
2.05. att företräda sina medlemmar inför myndigheter i kommunen och via dessa kontakter arbeta för att lösa sina medlemmars olika problem
2.06. att anordna kurser, studiecirkla, utställningar, film visningar, konserter, fritidsverksamhet samt att upprätta ett internt bibliotek
2.07. att samarbeta med andra svenska och muslimska föreningar för att förbättra kontakterna och öka samverkan.
 
§ 3- MEDLEMSKAP
 
3.01. Föreningen skall arbeta med öppet medlemskap.
3.02. Medlemskap i föreningen kan erhållas av alla muslimer som är bosatta i Gislaved eller annan ort i Gislaveds kommun samt betalar medlemsavgiften. Ansökan görs skriftligt eller mutligt till styrelsen. Styrelsen är skyldig att svara senast en månad efter mottagandet av ansökan. Om medlem inte natas kan beslutet överklagas till årsmötet. Årsmötets beslut är bindande.
3.03. Medlemsavgiften betalas årligen före den 15 november. Summan bestäms av årsmötet.
 
§ 4- MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
 
4.01. Aktiv medlem i föreningen är den som betalat årets medlemsavgift.
4.02. Betjänad medlem i föreningen är den som ej betalat medlemsavgift, men som muslim boende i Gislaved eller annan ort i Gislaveds kommun, har möjlighet att delta i böner i lokalen och utnyttja övriga tjänster såsom religionsundervisning, studiecirkel, mawlud, religiös vigsel och religiös service vid svår sjukdom och dödsfall.
4.03. För utövande av rösträtt samt valbarhet till styrelsen krävs minst sex månaders aktiva medlemskap räknat från datumet medlemsavgiften inbetalats fram till årsmötet.
4.04. Samtliga aktiva medlemmar har rätt att delta i årsmöten och andra sammankomster som anordnas av styrelsen.
4.05. Rösträtt på årsmöten har alla aktiva medlemmar fyllda 18 år. Medlemmar som inte har rösträtt har yttranderätt samt förslagsrätt.
 
§ 5- UTESLUTNING AV MEDLEM
 
5.01. Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen trots påminnelser, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

5.02. Beslut om uteslutning skall fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning inte får avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
5.03. I beslut om uteslutning skall skällen redovisas och den uteslutna skall informeras om hur överklagan går till. Detta skall ske en vecka från dagen för beslut.
5.04. Beslutet kan överklagas till styrelsen för Bosniakiska Islamiska Samfundet. Samfundets yttrande utgör underlag inför föreningens första årsmöte efter aktuell tidpunkt. Årsmötets beslut är bindande.
 
§ 6- UTTRÄDE
 
Ansökan om utträde ur föreningen ska skriftligen ställas till styrelsen och anses därmed gälla omedelbart.
 
§ 7- ÅRSMÖTET
 
7.01. Årsmötet samlas en gång årligen. Datum och plats bestäms av styrelsen och medlemmarna informeras senast två veckor före mötet.

7.02. Vid årsmötet tas följande ärenden upp:

a) frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
b) framställande av dagordningen
c) val av ordförande samt sekreterare för mötet
d) val av justeringsman, som tillsammans med mötesordförande ska justera mötesprotokollet, samt utseende av rösträknare
e) styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret
f) revisorernas redogörelse för styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
g) frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
h) fastställande av medlemsavgifter
i) fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
j) val av ordförande samt övriga åtta (8) ledamöter i styrelsen bestående av en vice ordförande, en sekreterare, en kassör, en utbildningsansvarig, en näringsansvarig, en kvinnokommittéansvarig, en internetansvarig samt två (2) suppleanter för en tid av två år (styrelsen fördelar arbetet inom sig vid eller strax efter årsmötet, ordföranden har rätt att fördela arbetet mellan styrelsemedlemmar om oenighet uppstår)
k) val av två (2) revisorer och en (1) revisorsuppleant för en tid av ett år
l) val av valberedning bestående av tre (3) personer för en tid av ett år
m) behandling av förslag, som väcks av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst tre veckor före mötet
n) övriga frågor .
 
§ 8- EXTRA MÖTE
 
8.01. Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om ett sådant möte behövs.
8.02. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorerna, med angivande skäl, skriftligen så kräver eller när det angivet ändamål begärs av minst 1/3 av föreningens röstberättigade medlemmar. 8.03. Kallelse och dagordning för extra årsmöte översändes senast två veckor före årsmötet till medlemmarna. Vid extra årsmötet får endast i dagordningen upptaget ärendet avgöras.
 
§ 9- BESLUT, OMRÖSTNING
 
9.01. Beslut fattas med acklamation (d.v.s. ja- eller nej rop) eller efter omröstningen (votering) om sådan begärs. 9.02. Omröstning sker öppet, dock att personval ska ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. 9.03. Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Vid omröstning som ej avser personval har ordföranden utslagsröst vid lika röstetal. Vid personval ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
 
§ 10- STADGEÄNDRING
 
Stadgeändring får endast ske på årsmöte, där förslaget till ändring framgår av den stadge enlige kallelsen. För beslut om stadgeändring krävs minst 2/3 av dem röstberättigade medlemmar.
 
§ 11- STYRELSEN
 
11.01. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska inom ramen för stadgarna verka för vidareutveckling av verksamheten och tillvarata medlemmarnas intresse.
11.02. Styrelsen är skyldig:
a) att tillse att för föreningen bindande regler iakttas
b) att verkställa av årsmötet fattande beslut
c) att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
d) att ansvara för och förvalta föreningens medel
e) att förbereda årsmötet 11.03. Styrelsen sammanträder minst varannan månad på kallelse från ordföranden. För sammanträden kan även telefonmöten och elektroniska brev utnyttjas.

11.04. Styrelsen kan besluta om minst hälften av de valda ledamöterna röstar för förslaget. Ordföranden har utslagsröst.
11.05. Ordföranden ansvarar för att arbetet inom föreningen och styrelsen sker på ett riktigt sätt. Ordföranden håller kontakterna med Bosniakiska Islamiska Samfundet, lokala myndigheter, media och övriga viktiga kontakter inom Sverige och utlandet. Ordföranden fattar beslut i mindre viktiga frågor som inte kan vänta.

11.06. Vice ordföranden träder in i ordförandens frånvaro.
11.07. Sekreteraren för protokoll vid olika möten och ansvarar för medlemsregistret och utsändning av kallelser efter beslut av ordföranden eller styrelsen. Sekreteraren är ansvarig för föreningens korrespondens och arkivering av alla in- och utgående skrivelser. Sekreteraren ansvarar även för verksamhetsberättelse till årsmöte.
11.08. Kassören ansvarar för föreningens ekonomi, bokför alla inkomster och utgifter, bevarar därmed alla verifikationer och kvitton. Kassören skall var 6-te månad tillsätta styrelsen en ekonomisk rapport och skall också inför varje årsmöte förbereda ekonomisk årsberättelse, som revisorerna kan godkänna.
11.09. Utbildningsansvarig skall planera och samordna föreningens utbildningsbevakning, hjälpa till ifyllande av närvarokort i samband med studiecirklar, vid behov föreslå beställning av nya böcker och läromedel.
11.10. Ungdomsansvarig är den som skall samordna ungdomsaktiviteterna.
11.11. Näringsansvarig skall vårda och stärka relationer till sponsorer och företagskontakter, utveckla och utvidga föreningens kontaktnät med näringslivet.
11.12. Kvinnokommittéansvarig skall samordna kvinnoaktiviteterna och Eid (Bajram) frukostar och fester.
11.13. Internetansvarig skall se till att hemsidan sköts och uppdateras regelbundet.
11.14. Suppleanterna är skyldiga att ersätta de andra ledamöterna vid deras frånvaro och att stödja styrelsen i deras arbete.

§ 12- VALBEREDNING
 
12.01. Valberedningen ansvarar för att ta fram förslag på kandidater till styrelsen samt två (2) revisorer.
12.02. Valberedningen skall bestå av tre (3) personer som ansökt om att få deltaga i valberedning. De ansökande till valberedningen får icke ha någon befattning i styrelsen.
§ 13- REVISION
 
13.01. Revisorerna är ej underställda styrelsen utan utses av årsmötet.
13.02. Deras uppgift är att kontrollera föreningens ekonomi och bokföring samt kontrollera verksamheten. 13.03. Styrelsen ska tillhandhålla föreningens räkenskaper, mötesprotokollen, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av senas 30 dagar före årsmötet. Revisorerna ska tillhandhålla en revisionsberättelse, där det framgår om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.

§ 14- EKONOMI
 
Föreningen har ett eget postgiro. Verksamhetsår och räkenskapsår följer kalenderåret. § 15- FIRMATECKNARE Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör var för sig.

§ 16- RIKSORGANISATIONEN
 
16.01. Styrelsen skall efter varje årsmöte överlämna den godkända verksamhetsberättelsen till sin riksorganisation Bosniakiska Islamiska Samfundet.
16.02. Ordföranden har skyldighet att ta del av de föreskrifter och önskemål som kommer från Bosniakiska Islamiska Samfundet och verka för att de genomförs av styrelsen.
16.03. Utträde ur riksorganisationen sker vid ordinarie årsmöte genom stadgeenlig ändring av första paragrafen i dessa stadgar så att anslutningsbestämmelsen bortfaller. För beslut om utträde ur riksorganisationen krävs minst 2/3 av vid årsmöten närvarande aktiva medlemmars röster.
16.04. Ett eventuellt beslut om utträde ur riksorganisationen behöver ej godkännas av Bosniakiska Islamiska Samfundet för att gälla.

§ 17- UPPLÖSNING
 
17.01. Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie. För giltigt beslut fodras 3/4 av deltagande medlemmars röster.
17.02. Då föreningen upplöses ska dess egendom tillfalla Bosniakiska Islamiska Samfundet.

Gislaved 2014

Uskoro