Naslovna >> Dove

Dove

Dove

  • Opća dova
  • Dove za oprost grijeha
  • Dove za zaštitu
  • Dova za otklanjanje tegoba
  • Dova za opskrbu
  • Dova za uputu
  • Dova za jačanje vjere
  • Dova za zaštitu od šejtana
  • Dove koje se uče kad je čovjek u dugu
Allāhumme innī es-eluke min ħajri ma se-eleke minhu nebijjuke muĥammedun ‘alejhis-selāmu ve e‘ūzu bike min šerri meste‘āze minhu nebijjuke muhammedun ‘alejhis-selām. Ve entel-muste‘ānu ve ‘alejkel-belāgu ve lā ĥavle ve lā kuvvete illā billāh.

 


 

„Gospodaru, molim Te za dobro za koje Te je molio i Tvoj poslanik Muhammed, a utječem Ti se od zla od kojeg Ti se utjecao Tvoj poslanik Muhammed. Ti si onaj od Kojeg se traži pomoć i Tvoja pomoć je dovoljna. Samo su u Tebe snaga i moć.”

Allāhummagfir lī ħatīetī ve džehlī ve isrāfī fī emrī ve mā ente e‘alemu bihī minnī. Allāhummagfir lī džiddī ve hezlī ve ħataī ve ‘amdī ve kulle zālike ‘indī. Allāhummagfir lī mā кaddemtu ve mā eħħartu ve mā esrertu ve mā e‘alentu ve mā ente e‘alemu bihī minnī entel-muкaddimu ve entel-mu-eħħiru ve ente ‘alā kulli šej-in кadīr.

 


 

“Allahu moj, oprosti mi moj grijeh i moje neznanje, i neumjerenost moju u postupcima mojim, koje Ti poznaješ bolje od mene. Allahu moj, oprosti mi ono što sam u zbilji i šali učinio, ono što omaškom i što hotimično uradim, a svega toga ima kod mene. Allahu moj, oprosti mi ono što sam god ikada učinio, što sam tajno i što sam javno uradio, a što Ti znaš bolje od mene. Ti određuješ šta će se desiti prije a šta kasnije i Ti si Svemoćan.”


Allāhumme inneke ‘afuvvun kerīmun tuĥibbul-‘afve f‘afu ‘annī.


“Allahu moj, Ti doista praštaš i Plemenit si, voliš praštanje, pa oprosti mi!”


Allāhumme innī zalemtu nefsī zulmen kesīren ve lā jagfiruz-zunūbe illā ente fagfir lī magfireten min ‘indike verĥamnī inneke entel-gafūrur-raĥīm.


“Gospodaru, ja sam sebi mnogo nasilje učinio, a samo Ti grijehe opraštaš, pa mi oprosti Tvojim oprostom i smiluj mi se, jer Ti opraštaš i Milostiv si!”

Allāhumme innī e‘ūzu biridāke min seħatike ve bi mu‘āfātike min ‘uкūbetike lā uĥsī senāen ‘alejke ente kemā esnejte ‘alā nefsik.


“Allahu moj, utječem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje mržnje, Tvome oprostu od Tvoje kazne. Nisam u stanju izreći Ti pohvalu kako dolikuje, Ti si onakav kako si Sebe pohvalio.”


Rabbi e‘innī ve lā tu‘in ‘alejje vensurnī ve lā tensur ‘alejje vemkur lī ve lā temkur ‘alejje vehdinī ve jessiril-hudā lī vensurnī ‘alā men begā ‘alejje. Rabbi-dž‘alnī šekkāren leke zekkāren leke rehhāben leke mitvā‘an leke muhbiten ilejke evvāhen munībā. Rabbi teкabbel tevbetī vagsil ĥavbetī ve edžib d‘avetī ve sebbit ĥudždžetī ve seddid lisānī vehdi кalbī veslul sehīmete sadrī.


“Gospodaru moj, pomozi me, a nemoj nikoga pomoći protiv mene, daj mi da pobijedim, a ne da budem pobijeđen, da preduhitrim spletke, a ne da budem njihova žrtva. Uputi me i olakšaj mi da idem pravim putem i pomozi mi da nadvladam onoga ko mi želi nešto ružno učiniti. Gospodaru moj, učini me Tebi mnogo zahvalnim, onim koji Te stalno ima na umu, potpuno predanim, jako poslušnim, Tebi poniznim, i onim koji Te često priziva i koji Ti se iskreno kaje. Gospodaru moj, primi moje pokajanje i očisti moje grijehe, uslišaj moju dovu, učvrsti moj dokaz, učini da moj jezik uvijek istinu govori, uputi moje srce i odstrani zlobu iz mojih prsa!”


Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-‘adžzi vel-keseli vel-džubni vel-heremi vel-buħli ve e‘ūzu bike min ‘azābil-кabri ve e‘ūzu bike min fitnetil-maĥjā vel-memāt.


“Allahu moj, kod Tebe tražim zaštitu od slabosti i ljenosti, od kukavičluka, duboke starosti i škrtosti. Utječem Ti se od kazne u kaburu i kod Tebe tražim zaštitu od iskušenja života i smrti.”


Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-keseli vel-heremi vel-me'semi vel-magremi ve min fitnetil-кabri ve ‘azābil-кabri ve min fitnetin-nāri ve ‘azābin-nāri ve min šerri fitnetil-ginā. Ve e‘ūzu bike min fitnetil-faкri ve e‘ūzu bike min fitnetil-mesiĥid-dedždžāl. Allāhummagsil ‘annī ħatāje bimāis-seldži vel-beredi ve neккi кalbī minel-ħatājā kemā neккajtes-sevbel-ebjeda mined-denesi ve bā‘id bejnī ve bejne ħatāje kemā bā‘adte bejnel-mešriкi vel-magrib.


„Allahu moj, utječem Ti se od ljenosti, teške starosti, grijeha i duga, od iskušenja i kazne u kaburu, od iskušenja i kazne u vatri i od zla kušnje imućnosti. Utječem Ti se od kušnje siromaštva. Utječem Ti se od Dedžalove smutnje. Allahu moj, očisti me od grijeha s vodom od snijega i leda i očisti moje srce od grešaka kao što daješ da se bijela odjeća očisti od nečistoće i udalji me od mojih grijeha kao što si udaljio Istok i Zapad.“


Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-‘adžzi vel-keseli vel-buħli vel-heremi ve ‘azābil-кabri. Allāhumme āti nefsī taкvāhā ve zekkihā ente ħajrun men zekkāhā ente velijjuhā ve mevlāhā. Allāhumme innī e‘ūzu bike min ‘ilmin lā jenfe‘u ve min кalbin lā jaħše‘u ve min nefsin lā tešbe‘u ve min d‘avetin lā justedžābu lehā.


„Allahu moj, Tebi se utječem od slabosti, ljenosti, škrtosti, duboke starosti i kaburskog azaba. Allahu moj, podari mojoj duši bogobojaznost i čistoću, Ti najbolje daruješ čistoću, Ti si njen Vlasnik i Zaštitnik. Tražim zaštitu od znanja od kojeg koristi nema, i od srca koje nije skrušeno, i od duše koja je nezasita, i od dove koja se ne uslišava.“


Allāhumme innī e‘ūzu bike min munkerātil-aħlāкi vel-e‘amāli vel-ehvāi.


„Allahu moj, utječem Ti se od ružnog ponašanja, ružnih djela i ružnih želja.“ Bismillāhil-lezī lā jedurru me‘asmihī šej-un fil-erdi ve lā fis-semāi ve huves-semī ‘ul-‘alīm. (3 puta)


„S imenom Allaha uz čije ime ništa ni na Zemlji ni na Nebu ne može nanijeti štetu, a On sve čuje i sve zna.“


Allāhumme ente rabbī lā ilāhe illā ente ‘alejke tevekkeltu ve ente rabbul-‘aršil-‘azīm. Ma šā-allāhu kāne ve mā lem ješe’ lem jekun. Lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāhil-‘alijjil-‘azīm. E‘alemu ennallāhe ‘alā kulli šej-in кadīr ve ennallāhe кad eĥāta bi kulli šej-in ‘ilmā. Allāhumme innī e‘ūzu bike min šerri nefsī ve min šerri kulli dābbetin ente āħizun bi nāsijetihā. Inne rabbī ‘alā sirātin musteкīm.


„Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe! Na Tebe se oslanjam, a Ti si Gospodar Arša velilčanstvenoga! Što Allah hoće to biva, a što On neće, to ne može ni biti. Nema stanja ni kretanja osim s Allahom, Uzvišenim, Veličanstvenim! Znam da je Allah svemoćan i da Allah sve obuhvata Svojim znanjem. Allahu moj kod Tebe zaštitu tražim od zla moje duše i zla svega živoga zbog čega Ti kažnjavaš. Gospodar moj me upućuje na pravi put.”


Allāhumme asliĥ lī dīnil-lezī huve ‘ismetu emrī ve asliĥ lī dun-jājel-letī fīhā me‘āšī ve asliĥ lī āħiretil-letī fīhā me‘ādī vedž‘alil-ĥajāte zijadeten lī fī kulli ħajrin vedž‘alil-mevte rāĥaten lī min kulli šerrin.


“Gospodaru moj, sačuvaj mi moju vjeru koja štiti postupke moje, ovaj svijet na kojem živim i ahiret na koji ću se vratiti. Učini da mi život na ovome svijetu bude povećanje svakoga dobra, a smrt rasterećenje od svakoga zla.”


Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-hedmi ve e‘ūzu bike minet-tureddī ve e‘ūzu bike minel-gareкi vel-ĥareкi vel-heremi ve e‘ūzu bike en jeteħabbetaniš-šejtānu ‘indel-mevti ve e‘ūzu bike en emūte fi sebīlike mudbiren ve e‘ūzu bike en emūte ledīgā.


“Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od toga da se što ne sruši na mene, da se ne strovalim, da se ne utopim, da ne izgorim i da u starosti posve ne iznemognem. Tražim od Tebe zaštitu da me šejtan na smrti ne savlada i da ne umrem bježeći leđa okrenutih iz borbe na Tvome putu, i tražim zaštitu od Tebe da ne umrem od ujeda otrovnih životinja.”


Allāhumme ‘āfinī fī bedenī. Allāhumme ‘āfinī fī sem‘ī. Allāhumme ‘āfinī fī besarī lā ilāhe illā ente. Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-kufri vel-faкri ve e‘ūzu bike min ‘azābil-кabri lā ilāhe illā ente.


„Allahu moj, sačuvaj moje tijelo. Allahu moj, sačuvaj moj sluh. Allahu moj, sačuvaj moj vid, nema boga osim Tebe. Allahu moj, Tebi se utječem od nevjerovanja i siromaštva, i utječem Ti se od kaburske patnje, nema boga osim Tebe.“


E‘ūzu billāhi min džehdil-belāi ve derkiš-šeкāi ve sū-il-кadāi ve šemātetil-e‘adāi.


„Utječem se Allahu od teškog iskušenja, i nesreće, i zle sudbine, i neprijateljske osvete.“


Allāhumme innī e‘ūzu bike min šerri mā ‘alimtu ve min šerri mā lem e‘alem.


„Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od zla onoga što znam i od zla onoga što ne znam.“


Bismillāhi tevekkeltu ‘alallāh. Allāhumme innā ne‘ūzu bike min en nezille ev nedille ev nazlime ev nuzleme ev nedžhele ev judžhelu ‘alejnā.


“U ime Allaha i samo se na Allaha oslanjam! Allahu moj, samo Tebi se mi obraćamo da ne pogriješimo, da ne zalutamo, da kome ne učinimo nepravdu, da nama ko nepravdu ne učini, da nerazumni budemo prema nekome, ili da nerazuman bude neko prema nama.”


Allāhumme innī e‘ūzu bike min zevāli n‘imetike ve teĥavvuli ‘āfijetike ve fudžāeti n‘imetike ve džemī‘i seħatik.


“Allahu moj, utječem Ti se od prestanka Tvoje blagodati, od skretanja Tvoje zaštite, iznenadne kazne Tvoje i svekolike srdžbe Tvoje.”


Allāhumme innī e‘ūzu bike min šerri sem‘ī ve min šerri besarī ve min šerri lisānī ve min šerri кalbī ve min šerri menijjī.


“Gospodaru moj, utječem Ti se od zla moga sluha, od zla moga vida, od zla moga jezika, od zla moga srca i zla moga polnog organa!”


Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-faкri vel-кilleti vez-zilleti ve e‘ūzu bike min en azlime ev uzlem.


„Allahu moj, utječem Ti se od siromaštva, oskudice i poniženosti, i utječem Ti se od toga da kome nepravdu nanesem ili da meni nepravda bude nanesena.“

Lā ilāhe illallāhu vaĥdehū lā šerīke leh. Allāhu ekber kebīrā vel ĥamdu lillāhi kesīrā. Ve subĥānallāhi rabbil ‘ālemīn. Lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāhil ‘azīzil ĥakīm.


„Samo je Allah bog, Jedan je On i nema sudruga. Allah je Najveći, Njemu pripada mnoga hvala. Slavljen je Allah, Gospodar svjetova! Nema snage ni moći osim sa Allahom, Silnim i Mudrim.“

Allāhummagfir lī verĥamnī vehdinī vedžburnī ve ‘āfinī verzuкnī.


„Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zaštiti me, prijeđi preko ružnih postupaka mojih i podari mi lijepu opskrbu.“

Dova za uputu, oprost i sigurnost Allāhumme innī es-elukel-hudā vettuкā vel-‘afāfe vel-ginā.


“Allahu moj, od Tebe molim Te za uputu, bogobojaznost, oprost i materijalnu neovisnost.” Allāhumme elhimnī rušdī ve e‘iznī min šerri nefsī.


“Allahu moj, nadahni me time da postupim pravilno i zaštiti me od zla mene samoga.”

Dova za jačanje vjere i lijepog ponašanja Allāhumme innī es-elukes-sebāte fil-emri ve es-eluke ‘azīmeter-rušdi ve es-eluke šukre ni‘metike ve ĥusne ‘ibādetike ve es-eluke lisānen sādiкan ve кalben selīmen ve e‘ūzu bike min šerri mā t‘alemu ve es-eluke min ħajri mā ta‘lemu ve estagfiruke mimmā ta‘lemu inneke ente ‘allāmul-gujūb.


“Allahu moj, molim Te za postojanost u vjeri, za jaku vjeru u dobru, za zahvalnost na Tvojim blagodatima, za lijepo činjenje ‘ibadeta Tebi. Molim Te za iskren jezik i zdravo srce. Utječem Ti se od zla onoga što Ti znaš i molim Te za dobro onoga što Ti znaš. Tražim oprosta za ono što Ti znaš jer Ti, doista, poznaješ sve tajne.”

Dova za zaštitu od šejtana i njihovih zala Rabbi e‘ūzu bike min hemezātiš-šejātīni ve e‘ūzu bike rabbi en jaĥdurūn.


„Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od šejtanskih došaptavanja i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od prisustva njihova zaštitiš!“

Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-hemmi vel-ĥuzni vel-‘adžzi vel-keseli vel-džubni vel-buħli ve dale‘id-dejni ve galebetir-ridžāli.


„Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od brige i žalosti, od slabosti i ljenosti, od kukavičluka i škrtosti, da me dug ne savlada i da me ljudi ne nadvladaju.“ Allāhumme-kfinī bi ĥalālike ‘an ĥarāmike ve agninī bi fadlike ‘ammen sivāke.


„Gospodaru moj, ono što si dozvolio učini mi dovoljnim da bih se sačuvao onoga što Si zabranio i Tvojom dobrotom me učini neovisnim od bilo koga drugog.“ Zahvala za zaštitu od teških iskušenja El-ĥamdu lillāhil-lezī ‘āfānī mimmenib-telā ve feddalenī ‘alā kesīrin mimmen ħaleкa tefdīlā.


„Hvala Allahu Koji me je spasio od iskušenja i veliku mi prednost dao nad mnogim Svojim stvorenjima.“